Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Prenájom bytov

Podmienky zaevidovania žiadosti na prenájom bytu v nájomnom dome v obci Trenčianska Turná:

Vyplnená žiadosť o prenájom bytu – dotazník [RTF, 77.08 kB].

Ak sa uvoľní byt, bude žiadateľ vyzvaný na predloženie nasledovných dokladov:


-Čestné prehlásenie žiadateľa a ďalšej plnoletej osoby, že nie sú vlastníkmi rodinného domu ani bytu v bytovom dome. [RTF, 37.97 kB]

Súhlas žiadateľa a plnoletého člena domácnosti so spracovaním osobných údajov [RTF, 38.87 kB]


- Uhradené všetky záväzky voči obci Trenčianska Turná, napr. poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, daň za psa a p.


- Mesačný príjem od žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne podľa osobitného predpisu za predchádzajúci kalendárny rok. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmov za predchádzajúci rok ako podiel tohto príjmu
a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých príjem poberal, minimálna výška príjmu pre posudzované osoby nemôže byť menšia ako 1,3 násobok životného minima a nemôže byť vyššia ako 3 násobok životného minima /príloha č. 3 [RTF, 54.48 kB]/, pri rodinách osamelých rodičov s nezaopatrenými deťmi alebo rodiny, kde členom domácnosti je občan ZŤP môžu mať mesačný príjem do výšky 4 násobku životného minima.
Mesačný príjem sa preukazuje na základe nasledovných dokladov:
-potvrdenia od zamestnávateľa za predchádzajúci kalendárny rok,
-ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
-potvrdenie o podaní daňového priznania a fotokópia daňového priznania – SZČO
-aktuálny výmer invalidného, starobného, sirotského dôchodku v čase podania žiadosti
-potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti, sociálnych dávok, materského príspevku, rodičovského príspevku, prídavkov na deti a iných štátnych dávok,
-fotokópia rozsudku o rozvode, rozsudku o určení výživného na nezaopatrené dieťa a i.

priloha-c-3

priloha-c-3.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 54,48 kB
Vložené: 9. 7. 2022

priloha-c-2-suhlas-so-spracovanim-udajov

priloha-c-2-suhlas-so-spracovanim-udajov.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 38,87 kB
Vložené: 9. 7. 2022

priloha-c-1-cp-vlastnictvo-nehnutelnosti

priloha-c-1-cp-vlastnictvo-nehnutelnosti.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 37,97 kB
Vložené: 9. 7. 2022

ziadost-o-byt-dotaznik

ziadost-o-byt-dotaznik.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 77,08 kB
Vložené: 9. 7. 2022