Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Stavebný úrad

Obec Trenčianska Turná vykonáva činnosť stavebného úradu podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Kompetencie na úseku stavebného poriadku:

 • vydávanie územných rozhodnutí
 • vydávanie stavebných povolení
 • vydávanie povolení zmeny stavby pred dokončením
 • vydávanie povolení terénnych úprav
 • vydávanie kolaudačných rozhodnutí
 • vydávanie povolení zmeny v užívaní stavby
 • vydávanie povolení na odstránenie stavby
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
 • ohlásenie udržiavacích prác
 • ohlásenie stavebných úprav
 • ohlásenie drobnej stavby

Obec Trenčianska Turná v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach:

 • vydáva povolenie na odber povrchových vôda podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov, uskutočnenie,zmenu a odstránenie vodných stavieb
 • rozhoduje vo veciach pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch
 • ukladá opatrenia na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovod, prípadne pri ohrození ich prevádzky
 • dáva vyjadrenie k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie
 • vedie evidenciu o vodách
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb

Obec Trenčianska Turná v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:

 • vydáva súhlas zo zriadením MZZO
 • vydáva súhlas s uvedením MZZO do prevádzky
 • povoľuje zmenu typu kotla MZZO
 • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty
 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov
 • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie
Obec Trenčianska Turná na úseku ochrany prírody a krajiny:
 • vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín
 • vydáva súhlas na výrub drevín na súkromnom pozemku
 • prijíma oznámenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov
 • môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní
 • vyznačuje dreviny určené na výrub
 • v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady
Obec Trenčianska Turná vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve
 • poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonáva obec Trenčianska Turná ako prenesený výkon štátnej správy

Kompetencie na úseku dopravy:

 • vydávanie stavebných povolení na miestne a účelové komunikácie
 • vydávanie povolení pre vyhradené parkoviská
 • vydávanie povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie
 • vydávanie povolení na zriadenie podzemného (nadzemného) vedenia alebo zariadenia v telese cesty
 • určujú so súhlasom dopravného inšpektorátu na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách použitie dopravných značiek
 • vydávanie povolení na zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu
 • vydávanie povolení na uzávierku cesty
 • prejednáva priestupky na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií
 • vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami

Tlačivá stavebného úradu 

Správne poplatky

Kontakt

Email:  stavebny.urad@trencianskaturna.sk
Tel: 032/6585804
Fax: 032/6585222

Úradné hodiny stavebného úradu:

PONDELOK  7:30 - 15:30 (Mníchova Lehota)
UTOROK  7:30 - 15:30
STREDA  7:30 - 17:00
ŠTVRTOK  7:30 - 15:30 (nestránkový deň)
PIATOK  7:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30 1 2 3 4 5
6
1
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: